| | | |

'Støtteforeningen for Arresødal Hospice'

Kapitel 1
Foreningens navn, hjemsted og formål.

§ 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Arresødal Hospice.
§ 2. Foreningens hjemsted er Frederiksværk i Halsnæs Kommune.
§ 3. Foreningens overordnede formål er at yde støtte til patienter med tilknytning til Arresødal Hospice samt deres pårørende, og således bidrage til at patienternes sidste del af livsforløbet opleves positivt for dem selv og deres pårørende.

Dette sker ved at fremskaffe midler i form af støtte fra:
- offentlige myndigheder, selskaber og fonde
- gaver og arv
- medlemskontingenter

Yde støtte til:
- patienter og/eller deres pårørende
- frivilliges arbejde ved hospice og ved udgående hospicearbejde
- Arresødal Hospice til tiltag/anlæg, der har direkte forbindelse til patienter og/eller - deres pårørende, og som ikke er omfattet af hospicets sædvanlige opgaver informationsvirksomhed og aktiviteter:
- at udbrede kendskabet til Arresødal Hospice og hospicetanken generelt afholde/medvirke ved arrangementer på og udenfor Arresødal Hospice.

Foreningen yder ikke drifts- eller anlægsstøtte til Arresødal Hospice.


Kapitel 2
Foreningens medlemmer

§ 4. Medlemmer
§ 4.1 Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, ægtepar, samboende par offentlige myndigheder, selskaber, institutioner og foreninger.
§ 4.2 Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt. Medlemskabet træder i kraft, når kontingentet er betalt og registreret.
§ 4.3 Optagelse som medlem kan nægtes, når særlige forhold taler herfor og to tredjedele af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelse skal dog - såfremt den optagelsessøgende ønsker det – efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.
§ 4.4 Eksklusion af et medlem kan ske ved bestyrelsens beslutning herom med mindst to tredjedeles flertal af bestyrelsens medlemmer. Det pågældende medlem kan forlange bestyrelsens beslutning forelagt for den førstkommende ordinære generalforsamling.
§ 4.5 Medlemskab for medlemmer, der er i kontingentrestance, kan efter bestyrelsens beslutning slettes.
§ 4.6 Det påhviler ethvert medlem at underrette foreningen om adresseændringer.
§ 4.7 Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark. Medlemskab af Støtteforeningen for Arresødal Hospice indebærer medlemskab af Hospice Forum Danmark i overensstemmelse med dennes vedtægter.
§ 5. Medlemskontingent
§ 5.1 Medlemskontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen og indbetales til foreningen efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
§ 5.2 Generalforsamlingen kan vedtage særskilte kontingenter for forskellige medlemsgrupper.
§ 5.3 Kontingentet omfatter det kontingent Hospice Forum Danmark opkræver for hvert enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum Danmark.
§ 6 Medlemmernes hæftelse
Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser med andet end deres kontingent.

Kapitel 3
Generalforsamling

§ 7. Øverste myndighed og indkaldelse
§ 7.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 7.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.
§ 7.3 Generalforsamlingen er offentlig, medmindre generalforsamlingen beslutter andet.
§ 7.4 Stemmeret har kun medlemmer af foreningen, som har betalt kontingent. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 7.5 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev eller mail til medlemmerne eller ved annoncering i dagspressen.
§ 8 Ordinær generalforsamling
§ 8.1. Generalforsamlingen skal ledes af en dirigent og skal have mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og eventuelt stemmetællere
2. Formanden forelægger bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Vedtægternes datering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forelæggelse af budget med forslag til kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
§ 8.2 Forslag der ønskes behandlet under punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 8.3 Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Skriftlig afstemning skal foretages, når blot 1 medlem forlanger dette.
§ 8.4 Til vedtægtsændringer kræves, at forslaget om vedtægtsændring vedtages på en generalforsamling af et flertal bestående af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke er forslaget forkastet.
§ 8.5 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode. I lige år vælges 2 og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer.
§ 8.6 Bestyrelsessuppleanter og revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
§ 8.7 Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside inden 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med mindst 8, dog højst 14 dages varsel efter bestyrelsens beslutning eller efter samme tidsfrister, når bestyrelsen har modtaget skriftlig underskrevet begæring fra mindst 30 af foreningens medlemmer. Begæringen og indkaldelsen skal indeholde en for den ekstraordinære generalforsamling begrundet dagsorden.

Kapitel 4
Bestyrelsen

§ 10 Bestyrelsens opgaver
§ 10.1 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningens virksomhed og sørger for at fremme foreningens formål og interesser.
§ 10.2 Bestyrelsen forvalter foreningens økonomiske midler på en sådan måde, at midlerne giver størst muligt afkast uden at bestyrelsen ved investering i værdipapirer o. lign. risikerer at tabe foreningens formue.
§ 10.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Kassereren kan vælges uden for bestyrelsen og behøver således ikke at være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
§ 10.4 Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for sit virke.
§ 10.5 Bestyrelsen mødes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
§ 10.6 Bestyrelsen sørger for at der udarbejdes referat af afholdte møder.
§ 10.7 Lederen af Arresødal Hospice indbydes til at deltage i bestyrelsens møder.
§ 10.8 Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
§ 11 Tegningsret og administration
§11.1 Foreningen tegnes af formanden – eller i dennes fravær af næstformanden – sammen med et bestyrelsesmedlem. Der meddeles prokura til formand, næstformand og kasserer.
Bortset fra en mindre kassebeholdning hos foreningens kasserer skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen - det være sig medlemskontingent, gaver m.v. - skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne kontanter, checks og postanvisninger m.v. straks skal indsættes på en sådan konto.
§ 11.2 Foreningen følger Hospice Forum Danmarks retningslinjer vedrørende administration af fradragsberettigede gaver.

Kapitel 5
Foreningens regnskab

§ 12 Regnskab
§ 12.1 Der føres regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Dette regnskab følger kalenderåret som regnskabsår og revideres af en statsautoriseret revisor, som er valgt på foreningens årlige generalforsamling.
Det reviderede regnskab udsendes med indkaldelsen til den årlige generalforsamling.

Kapitel 6
Foreningens opløsning og vedtægternes datering

§ 13 Foreningens opløsning
§ 13.1 Foreningen kan opløses, når dette besluttes af bestyrelsen i to på hinanden følgende møder med mindst to tredjedeles flertal af fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som med almindelig stemmeflerhed skal tiltræde bestyrelsens anmodning om opløsning af foreningen.
§ 13.2 Tilstedeværende midler fra foreningen tilfalder Arresødal Hospice eller andet humanitært arbejde, som den opløsende generalforsamling beslutter.
§ 14 Vedtægternes oprindelse og datering
Disse vedtægter er vedtaget på Arresødal Hospice Støtteforenings stiftende generalforsamling den 17. maj 2005.


Seneste ændringer er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2010 til afløsning tidligere vedtægter, senest 25. april 2007.

Vedtægter